AUDZINĀŠANAS DARBS

Murjāņu sporta ģimnāzijas uzdevumi audzināšanas darbā:

 • Veicināt izglītojamā izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.
 • Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci audzināšanas darbā un skolēnu visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē, iedzīvinot būtiskākos izkopjamos tikumus, indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes – atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu un toleranci.
 • Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-skolēns-ģimene) sadarbību, līdzdalību, līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā.
TRADĪCIJAS
 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Latvijas Valsts dzimšanas diena
 • Ziemassvētki
 • Sporta laureāts
 • Zvans uz pēdējo mācību stundu
 • Pēdējā mācību gada skolas diena
 • Izlaidumi
 • Katras klases organizētais pasākums skolas mērogā
Foto kolāža ar skolēniem un skolotājiem