METODISKAIS DARBS

MSĢ metodiskā darba shēma

Murjāņu sporta ģimnāzijā metodiskais darbs ietver sistēmisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un atbilst 02.06.2020. Saeimā apstiprinātajam Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027. gadam (NAP2027), konkrēti, Prioritātei “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” un Prioritātei “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”. Tas MSĢ veicina pedagogu sadarbību un mācīšanās -treniņu vides attīstību – ģenerē idejas, rosina radošās aktivitātes, ievieš inovācijas, krāj un dalās ar labās prakses pieredzi. Stiprina piederību izglītības iestādei, paaugstina atbildību par kopdarba sasniegumiem un nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu,- kompetencēs balstīta mācību satura apguvi un treniņu plānu īstenošanu, individuālās labbūtības stiprināšanu (6 savstarpēji saistītās dimensijās: fiziskajā, emocionālajā, domāšanas, kompetenču, attiecību un jēgas), drošu un latvisku vidi, efektīvu pārvaldību, kas ikvienam pedagogiem un izglītojamajam nodrošina iespēju sasniegt augstvērtīgus rezultātus.

Murjāņu sporta ģimnāzijas metodisko komisiju darbība, funkcijas, darba principi un plānotie rezultāti, struktūra, darba organizācija un darbības formas ir noteiktas Metodisko komisiju reglamentā.

 

Murjāņu sporta ģimnāzijas metodiskā darba prioritātes 2023./2024. mācību gadā 

Mērķis: Veicināt pedagogu mācīšanās vidi un nodrošināt kompetencēs balstīta mācību satura apguvi un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

Metodiskā tēma: Mācīšanās kā sadarbība un kopdarbs vērsts uz augstiem mācību-treniņu procesa sasniedzamajiem rezultātiem un piederību Murjāņu sporta ģimnāzijai.

MK darba uzdevumi:

1. Īstenot pedagoģisko procesu saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu, Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, profesionālās ievirzes sportā programmām un izglītības aktualitātēm.

2. Pedagogiem, kopā mācoties, pilnveidot prasmes informācijas tehnoloģiju lietošanā, tiešsaistes mācību priekšmetu stundu vadīšanā, mācību metodisko līdzekļu platformu jēgpilnā lietošanā, daudzveidīgu un inovatīvu, mācīšanas stratēģiju izmantošanā mācīšanas-mācīšanās un treniņu procesā.

3. Sekmēt izglītojamo pozitīvo mācīšanās-trenēšanās motivāciju, vienlaikus veikt audzināšanas darbu: paaugstināt izglītojamo atbildību par saviem mācību un sporta sasniegumiem, attīstīt caurviju prasmes, stiprināt MSĢ vērtības.

4. Sadarboties starpdisciplīnu aktivitātēs, nodrošinot izglītojamo pamatkompetenču apguvi un talantu attīstību.

5. Analizēt izglītības procesu, sasniegtos rezultātus, mācīšanas-mācīšanās un treniņu vidi un sniegt priekšlikumus MSĢ turpmākai attīstībai.

 

“Mācāmies un mācām” digitālās resursu mapes saturs


Labās prakses piemēri attālināto mācību laikā.

Pozitīvu un veiksmīgi īstenotu attālināto mācību procesu, pat ja tas ir bijis negaidīts un neplānots risinājums, ir vērts neatstāt pagātnē, bet izmantot, lai stiprinātu šodienas prasmes, zināšanas, mācīšanas un mācīšanās pieeju.

 • Skola2030 apkopotā pieredze:

Digitālie resursi: https://skola2030.lv/attalinata-macisanas/macibu-saturs

Saziņas un mācību platformas: https://skola2030.lv/attalinata-macisanas/tehnologijas

Skola2030 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izstrādājusi vadlīnijas mācībām attālināti:

 

LV - izglītojoša vietne skolotājiem un skolēniem, kurā atrodami ar mācību procesu saistīti mācību video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei. Video ir saistīti ar 1.–9. klašu skolēnu un vidusskolēnu mācību programmām septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.

 • lv - karjeras dienu video (meklējamie atslēgas vārdi - karjera, profesija, karjeras diena, karjeras video): https://www.tavaklase.lv/programma/

 • lv - mācību video (vietnē tos iespējams meklēt pēc mācību priekšmeta vai kursa nosaukuma, klases vai izglītības posma, video tipa, valodas un atbalsta):  https://www.tavaklase.lv/programma/

 

Atbalsts izcilībai

 

Bērnu un jauniešu drošība internetā: drossinternets.lv

Bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, uzvedības noteikumi internetā, tīmekļa etiķete utt.)

 

Eiropas Programmēšanas nedēļas, jeb #Codeweek atbalsta materiāli

 • Aktivitātes,

 • Stundu plāni,

 • Bezmaksas resursi,

 • Webināri

 • Idejas Tavām nodarbībām!

 https://codeweek.eu/remote-teaching


„ZINĀTNE.ZOOMED.IN 2” zinātnieku sarunas ar skolēniem 9. - 12. klašu skolēniem iespēja iepazīt zinātnieka profesiju un pētniecības aizraujošos dabu 

 

Psihoemocionālais atbalsts skolotājiem, skolēniem un vecākiem, jeb “Atbalsts nedrošā brīdī”

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Šeit var atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībās. https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-nedrosa-bridi


#dziedundejo2021 koncertu maratons Latvijas televīzijā:
Gaidot, kad atkal varēsim būt kopā, aicinām iedvesmu un spēku gūt, atskatoties uz vasarā kopīgi paveikto. Noskaties ierakstus un atzīmē kalendārā gaidāmos Skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #DziedUnDejo2021 TV pirmizrāžu datumus! TV programma: https://www.nacgavilet.lv/tv/

Atbalsts pašpārvaldēm:

Iepazīsties ar jau izveidotajiem atbalsta materiāliem, kas apkopo idejas, ko pašpārvaldes var darīt attālinātajā režīmā un kādas metodes izmantot, strādājot attālināti: https://ej.uz/ut8m


GO VIRAL
Kā pavisam svaigs resurss jāatzīmē izglītojoša tiešsaistes spēle “Go Viral!” – tā tapusi Valsts kancelejas paspārnē,  sadarbojoties ar Apvienotās Karalistes Valsts kanceleju un Kembridžas Universitāti. Spēlē ikviens var iepazīties ar metodēm, kas tiek izmantotas viltus ziņu izplatīšanai, un palielinātu savu spēju stāties tām pretī. https://www.goviralgame.com/lv  


Digitālās platformas

 • Skola2030 mācību resursu krātuve

 (https://mape.skola2030.lv )

Mācību plānu piemēri attālinātām mācībām meklējama katalogā.

“Lielvārds” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmsskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.

 • “Zvaigzne ABC” e-grāmatnīca

(https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/e_gramatu_palidziba/bezmaksas_lejupieladejamie_materiali_pedagogiem ) - Apgāda “Zvaigzne ABC” mājaslapā pedagogiem ir pieejami dažādi bezmaksas lejupielādējamie materiāli: skolotāja grāmatas, informātikas un vēstures uzdevumu sagataves.

Portālā FIZMIX.lv saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.

Gan dažādu latviešu autoru darbi, gan vārdnīcas, kā arī dažāda veida testi par un ap Latvijas ģeogrāfiju, literatūru, valodu un kultūru.

Sadaļā Datorika skolēniem un skolotājiem piedāvā bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus.  Pieejami gatavi materiāli un darba lapas no 1. līdz 9.klasei. Sadaļā Start(IT) Kursi - Vidusskolām video formāta lekcijas par pirmās mājas lapas izveidi, ievads programmēšanā, ievads virtuālajā realitātē, ievads Android mobilo lietotņu izstrādē, ievads robotikā, ciparu shēmas, ievads datorikā, ievads 3D modelēšanā un printēšanā, droša datortehnikas lietošana. Bez maksas. Nepieciešams reģistrēties, ir iespējams pieslēgties arī ar E-klases lietotāju.

 • Valsts izglītības satura centrs (registri.visc.gov.lv ) Valsts izglītības satura centra un sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli. PDF faili dažādiem mācību priekšmetiem.

Apgāda “Zvaigzne ABC” digitālos mācību materiālus var izmantot tiešsaistē datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī (ar atsevišķiem izņēmumiem), un lietotājiem nevajag specifisku programmatūru vai datorzināšanas.

Plašu materiālu klāsts no 1. līdz 12.klasei. Uzdevumi, teorija un testi mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolotājiem portālā ir iespējams veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecākiem – sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

Spēles un citi interaktīvi līdzekļi latviešu valodas apguvei. Daudz materiālu tieši jaunākiem bērniem un tiem, kam latviešu valoda ir svešvaloda.

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi ir izstrādājis atbalsta pasākumu mehānismu, lai palīdzētu nodrošināt attālinātu mācību procesu, kā arī veic mācību materiālu un resursu apkopošanu, veidojot tehnoloģiju apguves materiālu bibliotēku.


Tehnoloģijas (saziņas rīki un platformas)

Labs rīks ērtai saziņai, sadarbībai, videokonferencēm ar darbvirsmas kopīgošanas funkciju (ļoti noderīgi, ja izmanto interaktīvo tāfeli), mācību materiālu dalīšanai (neierobežota krātuve) un pārbaudes darbu izveidei ar automātisku pārbaudi un uzskaiti. Viss vienkopus, kas vien nepieciešams attālinātām mācībām.

Nav nepieciešami skolēnu e-pasti, lai dalītos, ja izvēlas opciju, var rediģēt (vai skatīt, komentēt atkarībā no nepieciešamības) visi, kam ir saite. 15 GB ietilpība. Var dalīties uzreiz ar veselu dokumenti mapi. Var veidot dažāda veida koplietošanas dokumentus, kuros vienlaikus var rakstīt liels skaits lietotāju.

 Moodle platforma pieejama gan Latvijas Universitātē (LU), gan Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Moodle vidē var izvietot materiālus, veidot pārbaudes darbus, sekot skolēnu progresam dažādos veidos, uzdevumiem var uzlikt parādīšanās laiku un datumu, izpildes termiņu un citus ierobežojumus.

 Pieejams latviešu valodā. Var veidot gan mācību saturu prezentācijas veidā, gan interaktīvus uzdevumus. Var sekot līdzi skolēnu darbam. Uzdevumu izveide un e-vides iekārtošana var aizņemt daudz laika.

Nepieciešams Microsoft konts, kuru reģistrējoties var izveidot. Funkcionāli līdzīgs Google drive. Bez maksas pieejami 5GB Plus – mapēm var norādīt, līdz kuram datumam tās ir publiski pieejamas. Mapes vai dokumenta adresi iespējams nokopēt un ievietot e-klase, Mykoob vai citā saziņas rīkā ar skolēnu, lai viņi zinātu, kur tā atrodas, un varētu tai piekļūt.

Bezmaksas rīks. Video diskusiju, mācību platforma, kurā skolēni uz diskusiju tēmām atbild ar īsiem video. Piemēram, varat lūgt, lai viņi aprunājas par problēmas risinājumu, pārskata un apkopo kādu izlasītu grāmatas nodaļu vai mudina viņus pārdomāt nesen izpildīto testu (kādi jautājumi viņiem patika, kādi bija sarežģīti utt.).

Skolotājiem, skolēniem un vecākiem jau pazīstama vietne. Ērti, lai izvietotu un izsūtītu darba kārtību, katras dienas plānoto un veicamos uzdevumus, kā arī saites uz vietnēm, kur veicami uzdevumi. Ir sasaiste ar Uzdevumi.lv. Platforma labi der darba plānošanai un apziņošanai, mazāk sadarbībai tiešsaistē.

Skolotājiem, skolēniem un vecākiem jau pazīstama vietne. Ērti, lai izvietotu darba kārtību, katras dienas plānoto un veicamos uzdevumus vai saites uz vietnēm, kur veicami uzdevumi. Skolēniem ir iespēja iesniegt darbus, un iesniegtie darbi tiks apkopoti vienuviet. Platformā ir iespējams plānot darbu, ievietot vērtējumus, kā arī izmantot kā rīku skolēnu un vecāku apziņošanai.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem un vecākiem pazīstama vietne. Ērti, lai dalītos un nodotu vecākiem nedēļas vai mēneša plānus, dienas aprakstus un uzdevumus, kā arī vispārējo informāciju un apgūstamos kritērijus. Iespēja dalīties ar darba uzdevumu failiem, nosūtīt individuālos uzdevumus vai veidot individuālā darba dienasgrāmatas.

Laba platforma, kurā izvietot materiālus, uzdot veicamos uzdevumus, sniegt AS, sekot līdzi progresam. Var uzdot darbu koplietošanas dokumentā. Skolēniem vajadzīgi e-pasti. Varētu būt neierasts rīks visām iesaistītajām pusēm, jāizdomā, kā tā lietošanu gana skaidri izskaidrot gan vecākiem, gan skolēniem. Uzdevumu izveide var aizņemt daudz laika.

Vienkāršs rīks, kuram nav nepieciešami skolēnu e-pasti vai cita informācija. 100 % bezmaksas. Iespējams uzdot uzdevumus, atzīmēt progresu un sniegt atgriezenisko saiti. Var pievienot vecākus. Labi piemērots jaunākā skolas vecuma bērniem. Varētu būt neierasts rīks visām iesaistītajām pusēm, jāizdomā, kā tā lietošanu gana saprotami izskaidrot gan vecākiem, gan skolēniem.