PROJEKTS “PuMPuRS”

PROJEKTA APRAKSTS

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

ATBALSTS SKOLĒNIEM 2021./22.M.G.

Datums: 02.12.2021.

2021./22. m.g. 1.semestrī Murjāņu sporta ģimnāzijā turpina atbalstīt skolēnus izmantojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Ikdienā šo projektu pazīstam ar nosaukumu Pumpurs. Ar katru jaunu semestri ir ar vien lielāks pieprasījums no skolēnu un viņu vecāku puses, lai varētu iesaistīties projektā un izmantot šo unikālo iespēju ar individuālajām konsultācijām. Šajā semestrī mums bija iespēja sniegt atbalstu 20 skolēniem no 9. līdz 12. klasei. Izvērtējot skolēnu riskus, individuālie plāni tika sastādīti, lai sniegtu atbalstu ķīmijā, matemātikā, latviešu un angļu valodā. Tā kā esam Murjāņu sporta ģimnāzija, tad mūsu skolēniem ir savā ikdienā jāspēj apvienot gan mācību darbs, gan sporta darbs. Līdz ar to atbalstām skolēnus arī sporta specializācijā un jautājumos, kas saistīti ar sporta psiholoģiju, lai mazinātu risku pārtraukt mācības un treniņus. Tā kā jau iepriekšējā mācību gadā strādājām attālināti, tad arī šajā semestrī attālinātais mācību procesa posms nebija šķērslis, lai izmantotu individuālās konsultācijas, lietojot dažādas tiešsaistes platformas. Mūsu skolēni ir motivēti un vēlas sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus.

Visi skolēni, kam ir bijusi iespēja izmantot Pumpurs priekšrocības, atzīst, ka tās ir ļoti vērtīgas ne tikai zināšanu jomā, bet arī psiholoģiskā un emocionālā atbalsta jomā. Ļoti liela daļa skolēnu labprāt vēlētos turpināt izmantot atbalstu arī katrā nākamajā semestrī, bet diemžēl ne visu vēlmes mēs varam apmierināt. Katra skolēna un viņu vecāka pieteikums tiek izsvērts.

Arī nākamajā semestrī mums stāv priekšā izvērtēšana. Lai mums visiem veicas šajā mācību gada laikā. Liels paldies par šāda projekta esamību.

Projekta koordinatore MSĢ
Gita Satovska

ATBALSTS SKOLĒNIEM 2020./21.M.G.

Datums: 23.02.2021.

2020./21.m.g. 2.semestrī MSĢ turpina atbalstīt skolēnus izmantojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Ikdienā šo projektu pazīstam ar nosaukumu Pumpurs. 1.semestra sākumā, izvērtējot skolēnu riskus, tika sastādīti 26 individuālie plāni, 2.semestrī – 28 individuālie plāni, skolēni saņem atbalstu ķīmijā, matemātikā, latviešu un angļu valodā. Ņemot vērā skolas specifiku, atbalstām skolēnus arī sporta specializācijā un jautājumos, kas saistīti ar sporta psiholoģiju, lai mazinātu risku pārtraukt mācības un treniņus. Lai gan jau kopš Rudens brīvdienām mācāmies attālināti, skolēni aktīvi izmanto skolotāju konsultācijas, lietojot dažādas tiešsaistes platformas, jo ir motivēti un vēlas saglabāt sasniegtos rezultātus.

Kā atzīst paši skolēni, konsultācijas ir palīdzējušas izveidot plānošanas prasmi, vairot motivāciju, uzdrošināties jautāt, nebaidīties kļūdīties! Konsultāciju laikā skolēni ne tikai gūst jaunas zināšanas kādā konkrētā mācību priekšmetā, bet arī ar skolotāju var izrunāt kādas personīgās problēmas, padalīties priekos.

Lai atbalstītu skolotājus, 4.02 tiešsaistē tika organizēta supervīzija, kuras laikā pedagogi dalījās pārdomās par darbu konsultācijās, par šķēršļiem un iespējām tos risināt. Pedagogi guva pieredzi viens no otra, iepazīstoties ar jaunām mācīšanas metodēm un emocionāliem uzmundrinājuma veidiem!

Projekta koordinators MSĢ
Zita Neimane

ATBALSTS SKOLĒNIEM 2019./20.M.G.

Datums: 07.04.2020.

Kopš 2019./2020. mācību gada 2.semestra Murjāņu sporta ģimnāzija ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Mūsu skolas 8 pedagogi un psihologs sniedz individuālās konsultācijas 25 skolēniem no 8. līdz 12. klasei. Nodarbību laikā pedagogi konsultē skolēnus mācību priekšmetā, kā arī palīdz mājas darbu izpildē. Konsultācijas tiek sniegtas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, ķīmijā un krievu valodā.

Treniņslodze, sacensības, treniņnometnes, var palielināt risku pārtraukt mācības, tāpēc projekta atbalsts ir nozīmīgs izglītojamo motivācijas turpināt izglītību veicinātājs. Visbiežāk skolēniem nepieciešams projekta atbalsts, jo ir grūtības mācību satura apguvē, zemi mācību sasniegumi, uzvedības problēmas, kā arī valodas barjera.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par atbalstu!

Projekta koordinators MSĢ
Zita Neimane

PROJEKTA VIDEO