ATBALSTS SKOLĒNIEM 2020./21.M.G.
 
Datums: 23.02.2021
 
2020./21.m.g. 2.semestrī MSĢ turpina atbalstīt skolēnus izmantojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Ikdienā šo projektu pazīstam ar nosaukumu Pumpurs. 1.semestra sākumā, izvērtējot skolēnu riskus, tika sastādīti 26 individuālie plāni, 2.semestrī – 28 individuālie plāni, skolēni saņem atbalstu ķīmijā, matemātikā, latviešu un angļu valodā. Ņemot vērā skolas specifiku, atbalstām skolēnus arī sporta specializācijā un jautājumos, kas saistīti ar sporta psiholoģiju, lai mazinātu risku pārtraukt mācības un treniņus. Lai gan jau kopš Rudens brīvdienām mācāmies attālināti, skolēni aktīvi izmanto skolotāju konsultācijas, lietojot dažādas tiešsaistes platformas, jo ir motivēti un vēlas saglabāt sasniegtos rezultātus. 
 
Kā atzīst paši skolēni, konsultācijas ir palīdzējušas izveidot plānošanas prasmi, vairot motivāciju, uzdrošināties jautāt, nebaidīties kļūdīties! Konsultāciju laikā skolēni ne tikai gūst jaunas zināšanas kādā konkrētā mācību priekšmetā, bet arī ar skolotāju var izrunāt kādas personīgās problēmas, padalīties priekos. 
 
Lai atbalstītu skolotājus, 4.02 tiešsaistē tika organizēta supervīzija, kuras laikā pedagogi dalījās pārdomās par darbu konsultācijās, par šķēršļiem un iespējām tos risināt. Pedagogi guva pieredzi viens no otra, iepazīstoties ar jaunām mācīšanas metodēm un emocionāliem uzmundrinājuma veidiem!
 
Projekta koordinators MSĢ
Zita Neimane

 


 

ATBALSTS SKOLĒNIEM 2019./20.M.G.
 
Datums: 07.04.2020
 
Kopš 2019./2020. mācību gada 2.semestra Murjāņu sporta ģimnāzija ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Mūsu skolas 8 pedagogi un psihologs sniedz individuālās konsultācijas 25 skolēniem no 8. līdz 12. klasei. Nodarbību laikā pedagogi konsultē skolēnus mācību priekšmetā, kā arī palīdz mājas darbu izpildē. Konsultācijas tiek sniegtas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, ķīmijā un krievu valodā.

Treniņslodze, sacensības, treniņnometnes, var palielināt risku pārtraukt mācības, tāpēc projekta atbalsts ir nozīmīgs izglītojamo motivācijas turpināt izglītību  veicinātājs. Visbiežāk skolēniem nepieciešams projekta atbalsts, jo ir grūtības mācību satura apguvē, zemi mācību sasniegumi, uzvedības problēmas, kā arī valodas barjera.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par atbalstu!
 
Projekta koordinators MSĢ
Zita Neimane

 

Projekta video